Diagnoza przedszkolna

„Czy moje dziecko poradzi sobie w szkole?” To pytanie zadaje sobie wielu Rodziców, których dzieci kończą edukację w przedszkolu. Odpowiedź umożliwić ma dokument, który każdy Rodzic otrzymuje od przedszkola na zakończenie roku szkolnego, w którym dziecko zostało objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Co to właściwie jest diagnoza przedszkolna i czego możemy się z niej dowiedzieć?

Diagnoza przedszkolna jest to diagnoza gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole, która zawiera ocenę poziomu rozwoju dziecka w sferach intelektualnej, emocjonalnej, ruchowej i społecznej. Jest to arkusz zawierający umiejętności, które dziecko powinno posiąść kończąc naukę w pięciolatkach. Umiejętności te są ściśle skorelowane z wymaganiami jakie stawia podstawa programowa, a więc z poziomem wiedzy i zdolnościami, które niezbędne są do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji.

Warunki przeprowadzenia diagnozy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, diagnoza przedszkolna przeprowadzana jest dwa razy w roku szkolnym obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, a więc w pięciolatkach. Dokonuje jej nauczyciel wychowawca grupy, do której uczęszcza dziecko, a więc osoba która najlepiej je zna. Diagnoza przedszkolna ma formę obserwacji pedagogicznej dziecka. Arkusz obserwacji powstaje na podstawie zbioru umiejętności określonych w podstawie programowej. Pierwsza obserwacja prowadzona jest na początku roku szkolnego (październik/listopad), a druga pod koniec (marzec). Końcową diagnozę przedszkolną Rodzice powinni otrzymać do końca kwietnia.

Dlaczego diagnoza przedszkolna to tak naprawdę dwie diagnozy?

Pierwsza diagnoza, przeprowadzana jesienią ma na celu zgromadzenie informacji na temat poziomu rozwoju dziecka aby:

  • Pozwolić Rodzicom poznać poziom przygotowania ich dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole i umożliwić wspomaganie w obszarach, które tego wymagają.
  • Umożliwić nauczycielowi opracowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem, wspomagającego jego rozwój w kierunku osiągnięcia gotowości szkolnej. Diagnoza pozwala również na wychwycenie przez nauczyciela wybitnych uzdolnień dziecka lub nieprawidłowości i ewentualne skierowanie podopiecznego na pogłębioną diagnozę danego obszaru do poradni specjalistycznej.
  • Umożliwić pracownikom specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, do których skierowano dziecko, podjęcie odpowiednich działań naprawczych i korygujących jego rozwój.

Wynik kolejnej diagnozy umożliwia nauczycielowi sporządzenie podsumowania dotyczącego gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Informacja ta przekazana zostaje Rodzicowi w formie zgodnej z wydanym przez MEN wzorem nr 70 symbol MEN-1/54/2. Rodzic natomiast może (nie musi) udostępnić te dane szkole podstawowej, jeżeli uzna, że mogą one być pomocne w ustaleniu kierunku wspomagania rozwoju dziecka na tym nowym etapie edukacji.

Opracowano na podstawie:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 28.05.2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – Dz.U z 2010 r., nr 97, 624
  • Komunikat MEN do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli z dnia 21 września 2009 r., uaktualniony 31 lipca 2012r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.