Angielski w przedszkolu

Jakiś czas temu było zamieszanie z prowadzeniem zajęć dodatkowych w przedszkolach. Jak to jest z tym językiem obcym? Czy może być uczony w przedszkolu?

Angielski w przedszkolu może, a nawet w niektórych przypadkach musi być uczony. Póki co, od września 2015 roku obowiązkiem zorganizowania zajęć z języka obcego nowożytnego objęte są grupy pięciolatków. Według obowiązujących przepisów od września 2017 roku obowiązkiem mają zostać objęte wszystkie dzieci korzystające z edukacji przedszkolnej.

Skoro obowiązkowe, to ile mnie takie zajęcia będą kosztowały?

Nic. Przedszkole nie będzie mogło pobierać dodatkowych opłat.

Dlaczego? Przecież do niedawna zajęcia były chyba dodatkowo płatne?

Na chwilę obecną przedszkole nie może pobierać od rodziców dodatkowej opłaty za zajęcia spoza podstawy programowej. Oprócz tego, w nowej podstawie programowej z wprowadzonymi 30 maja 2014 zmianami znajduje się nowy cel wychowania przedszkolnego:

„przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej”

W związku z powyższym nauka języka angielskiego w przedszkolu lub innego języka obcego nowożytnego jest już nie tylko dodatkową ofertą, ale koniecznością wynikającą z podstawy programowej.

Skoro nie rodzice, to kto będzie płacił nauczycielowi języka obcego? Do tej pory moje dziecko uczyła osoba zatrudniona przez firmę zewnętrzną.

Koszt ten ponosi przedszkole z funduszy otrzymanych od gminy. Idea jest również taka, aby to nauczyciele przedszkolni prowadzili zajęcia z języka obcego.

Jak to? Czy taki nauczyciel nie potrzebuje specjalnych kwalifikacji? Studiów językowych?

Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1084), aby uczyć języka obcego w przedszkolu wystarczy mieć po prostu kwalifikacje do pracy na stanowisku wychowawcy oraz posiadać udokumentowaną znajomość języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym.

I to wystarczy?

Do września 2020 roku, tak. Od tego momentu powróci konieczność ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z wczesnego nauczania danego języka obcego.

Jakiego języka będzie się uczyło moje dziecko?

Najpopularniejszy jest w dalszym ciągu angielski. Natomiast przepisy mówią, iż dokonując wyboru języka nowożytnego, który nauczany będzie w przedszkolu należy kierować się tym, jakiego języka uczą się dzieci w danej gminie.

Po co w ogóle to całe zamieszanie?

Wprowadzone zmiany dotyczące nauczania języka obcego mają na celu umożliwienie bezpłatnego dostępu do tego obszaru edukacji wszystkim dzieciom korzystającym z wychowania przedszkolnego. Wkrótce nie tylko wybrane dzieci, ale wszystkie, będą mogły uczyć się języków obcych i to bez dodatkowych opłat. Trwający do września 2020 roku okres przejściowy, daje możliwość nauczycielom na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Tym samym, w zasadzie już od teraz nauczyciel języka obcego znajduje się na miejscu, w każdym przedszkolu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.