Cykliczne obserwacje pedagogiczne

Wiele się mówi o konieczności indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Podkreśla się, że każde dziecko jest inne, rozwija się w odmienny sposób. W jaki sposób nauczyciel może dostosować prowadzone zajęcia do potrzeb konkretnego dziecka?

Cykliczne obserwacje pedagogiczne

Bardzo ważną rolę w procesie przygotowywania zajęć, planowania pracy z dziećmi pełnią cykliczne obserwacje pedagogiczne. W związku z obowiązującymi przepisami, w tym nową podstawą programową, nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia i dokumentowania obserwacji dziecka przedszkolnego. Poprzez regularny monitoring nauczyciel jest w stanie ocenić, poznać sposób funkcjonowania danego dziecka. Nauczyciel dokumentuje wszystkie aspekty dotyczące poziomu rozwoju, na którym dziecko się znajduje. Obserwacja ma na celu wychwycenie mocnych i słabych stron. Nauczyciel obserwuje postępy oraz te sfery, które sprawiają dziecku trudność. Dzięki temu nauczyciel ma możliwość ustalenia indywidualnego planu pracy z dzieckiem.

Współpraca ze specjalistami

W uzasadnionych przypadkach dziecko może zostać skierowane do poradni specjalistycznej na pogłębioną diagnozę. Na odpowiednio wczesnym etapie dziecko może rozpocząć pracę z np. logopedą czy psychologiem. Wszystko po to, aby wyrównać szanse na osiągnięcie określonych podstawą programową umiejętności wszystkim dzieciom. Równie ważna jest też praca z dzieckiem wybitnie zdolnym. Nie można zapominać o tym, że zarówno trudności jak i talenty wymagają specjalnego wsparcia.

Przebieg obserwacji

Nie istnieje żaden konkretny szablon czy wytyczne dotyczące formy jak też częstotliwości prowadzenia obserwacji. Proces ten może przebiegać według reguł ustalonych przez Radę Pedagogiczną danego przedszkola lub przez samego nauczyciela. To nauczyciele w oparciu o własne doświadczenie, sposób pracy i dostępne materiały dydaktyczne, dostosowują narzędzia do własnych potrzeb, aby jak najlepiej i najwnikliwiej móc ocenić poziom rozwoju swoich podopiecznych. Nauczyciel ocenia funkcjonowanie w sferach społecznej, intelektualnej, emocjonalnej czy ruchowej.

Nauczyciele korzystający z programu i podręczników opracowanych przez wydawnictwa takie jak MAC, WSiP czy Nowa Era mają do dyspozycji wzory kart obserwacji jak np. ten arkusz obserwacji cech rozwojowych od Wydawnictwa MAC.

Współpraca z rodzicami

Oprócz współpracy ze specjalistami niezwykle ważny jest również kontakt nauczyciela z rodzicem. Bardzo istotne jest, aby rodzic był świadomy potrzeb i umiejętności swojego dziecka. Kluczowy wydaje się być wpływ rodzica, jego wsparcie i działanie w kierunku wyznaczonym przez słabsze i mocniejsze strony dziecka. Pomoc w dążeniu do ułatwienia przedszkolakowi osiągania kolejnych sukcesów edukacyjnych i rozwojowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.